ĐỊNH HƯỚNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

  1. Phần mềm hỗ trợ theo chuẩn Basel II
  2. Chống giao dịch gian lận cho ATM trên nền tảng AI
  3. Cổng thông tin điện tử; UI/UX
  4. Dịch vụ phát triển phần mềm theo yêu cầu
  5. Dịch vụ phát tích hợp với hệ thống: ECM; BPM; BI…
  6. Dịch vụ sản phẩm dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo

PHẦN MỀM CẢNH BÁO SỚM RỦI RO TÍN DỤNG D-ES

PHẦN MỀM NHẬN DIỆN GIAO DỊCH GIAN LẬN QUA ATM D-FT