Skip to main content

TUYỂN GẤP: CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

MÔ T CÔNG VIC

–  Xây dng, duy trì và phát trin mi quan h lâu dài, bn vng vi khách hàng và các đối táca Công ty.

– Trc tiếp làm vic vi các khách hàng, tư vn, thuyết trình các sn phm, gii pháp công ngh ca Công ty.

– Thu thp, tìm kiếm thông tin ca các khách hàng tim năng, khai thác th trường và phát trin khách hàng mi.

– Tìm kiếm, phân tích và đánh giá thông tin đối th cnh tranh.

Đề xut các phương án kinh doanh hiu qu cho b phn Kinh doanh và Giám đốc.

– Lp h sơ chào giá hoc đấu thu, phi hp vi các b phn k thut , b phn h tr d án , b phn tài chính kế toán để hoàn thành h sơ d án.

Đảm bo và thúc đẩy doanh s bán hàng mc tiêu đề ra.

– Chu trách nhim qun lý các d án được giao.

– Thc hin các công vic khác theo yêu cu ca Giám đốc kinh doanh và Ban giám đốc.

YÊU CU NĂNG LC

–  Ti thiu 2 năm kinh nghim kinh doanh, đặc bit ưu tiên ng viên có kinh nghim kinh doanh d án trong lĩnh vc công ngh.

– Nhit huyết, chu khó, năng động và yêu thích kinh doanh.

– Tt nghip Đại hc các ngành Kinh tế, Thương mi, CNTT, QTKD, Marketing, Đối ngoi, Ngoi thương, Tài chính ngân hàng hoc ngành ngh có liên quan.

– K năng giao tiếp, tư vn, thuyết trình, đàm phán tt.

– K năng thiết lp mi quan h vi khách hàng tt.

– Ch động trong công vic, tích cc thúc đẩy mc tiêu bán hàng, tăng doanh s.

– K năng làm vic độc lp và làm vic nhóm.

– K năng giao tiếp tiếng Anh cơ bn.

– K năng tin hc văn phòng tt.

CH ĐỘ ĐÃI NG

–  Mc lương, thưởng cnh tranh. Xem xét tăng lương mi năm/ln da trên mc độ hoàn thành KPI năm được giao.

– Cơ hi thăng tiến vào các v trí qun lý công ngh cp cao đối vi nhng thành viên xut sc.

– Môi trường làm vic năng động, chuyên nghip, thân thin và vui v.

Được tiếp cn vi nhng công ngh mi

– Làm gi hành chính t th 2 đến th 6, ngh th 7 và CN.

Được đi ngh mát hàng năm và tham gia các ngoi khóa cùng công ty.

– Hưởng các chế độ phúc li theo quy định ca pháp lut.

LIÊN HỆ

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi email hồ sơ: Mail subject: [Sale] Họ và tên_SĐT

Email: chiennb@dtsvn.net

Chia sẻ: