Skip to main content

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Hoạt động dựa trên Hệ giá trị cốt lõi (CRV). C – Customer Centric : Khách hàng là trọng tâm. R - Responsibility: Trách nhiệm mang lại hiệu quả. V - Values: Giá trị đích thực (Sản phẩm, dịch vụ mang lại sự khác biệt và giá trị cho khách hàng).

Sứ mệnh

Trở thành công ty có thế mạnh khác biệt vê sản phẩm, dịch vụ trong khối Tài chính Ngân hàng. Nâng cao năng lực cốt lõi, trách nhiệm và sáng tạo.

Cam kết

Cung cấp sản phầm phần mềm đem lại giải pháp toàn diện cho các tổ chức tín dụng: hợp lý hóa quy trình làm việc và tăng năng suất công việc. Hóa giải nhiều trở ngại, tiết kiệm chi phí, lợi nhuận tăng cao.

 


Gửi thông điệp tới DTSVN

Chia sẻ: